rpizero

Raspberry Pi Zero as SMS gateway

Using a Raspberry Pi Zero with GSM pHAT to send and receive SMS…

Keep reading